Postupy

Jak postupovat pří úmrtí v bytě

Nejprve zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, případně obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu. Převoz provede na zavolání naše nepřetržitá služba č. tel. 383 422 581, 728 784 738 nebo 777 158 285. 

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově seniorů ?

S doklady, potřebnými pro vyřízení pohřbu (viz. odstavec níže), se dostavte do naší kanceláře na  novém hřbitově krematoria v Blatné,  Buzická 870.

Co od Vás budeme potřebovat k vyřízení pohřbu?

  • občanský průkaz zemřelého pokud není úmrtí v nemocnici
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)
  • v případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu pohřbu s příslušným duchovním a pohřební službou

ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI

Informace o úředních záležitostech souvisejících s úmrtím
Úmrtní list zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského/obecního   úřadu (dle místa úmrtí).
Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 1 týden ode dne konání obřadu v budově pohřební služby v úřední době.
Urna bude vydána po předložení „dokladu o zpopelnění“ (doklad o zpopelnění je vydáván při placení faktury).
Urnu s ostatky je správa krematoria povinna uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu. Po dobu jednoho měsíce je urna v úschově bezplatně.
Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj občanský průkaz.
Ze Zákoníku práce pro Vás vyplývá:

  • Pracovní volno na tři dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte.
  • Pracovní volno na jeden den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (tj. dětem, sestrám a bratrům zemřelého), rodičů a sourozenců manžela (tj. zeťům, snachám, švagrům a švagrovým).
  • Pracovní volno na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb.
  • Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den, se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho manžela, manželky (tj. vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám), nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti.
  • Celkem volno na dva dny v případě, že pracovník obstarává pohřeb těchto osob.